Ερώτηση ΖΑΓΟΡΑΚΗ – »Ευρωπαϊκή γουνοποιία και περιστατικά μετάδοσης κορωνοϊού σε βιζόν»

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Θ. Ζαγοράκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –

Η ερώτηση : 

Η ευρωπαϊκή γουνοποιία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια τόσο από πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού όσο και αθέμιτων πρακτικών από χώρες εκτός της ΕΕ. Ο κλάδος πλήττεται ακόμη περισσότερο λόγω της κρίσης της COVID-19.

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν περιστατικά μετάδοσης του COVID-19 τόσο από ανθρώπους σε βιζόν όσο και αντίστροφα από βιζόν σε ανθρώπους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το θέμα των βιζόν χρειάζεται περισσότερη μελέτη, για να διερευνηθεί πόσο επικίνδυνες είναι οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού σε αυτά τα ζώα.

Με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον των παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων γούνας για το μέλλον του κλάδου, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια η θέση της για τη θανάτωση βιζόν, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης και μετάλλαξης του ιού, όπως προτάθηκε στη Δανία;

2. Πώς σχεδιάζει να προστατεύσει την ευρωπαϊκή γουνοποιία από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες εκτός ΕΕ;

Η απάντηση της κ. Κυριακίδου

EL
E-006248/2020
Απάντηση της κ. Κυριακίδου 

Στέλλα Κυριακίδου
Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) 


εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (15.2.2021)

Όσον τους, η Επιτροπή ακολουθεί τα συμπεράσματα της

1. Από την άποψη της ανθρώπινης υγείας, τα ευρήματα της παραλλαγής SARS-CoV-2 που σχετίζεται με τα βιζόν είναι σημαντικά, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι δυνητικών επιπτώσεων για την ανοσία, την αναμόλυνση, τον εμβολιασμό και τη θεραπεία της νόσου COVID-19. Οι επιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής ποικίλων μέτρων, σύμφωνα με την ΤΕΚ και στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του ενδεχομένου θανάτωσης βιζόν από μολυσμένες εκμεταλλεύσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να εκτιμούν τον κίνδυνο σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με τις επικρατούσες επιδημιολογικές, δημογραφικές και άλλες περιστάσεις, προκειμένου να καθοδηγήσουν υγειονομικούς κινδύνους πρόσφατης ταχείας εκτίμησης κινδύνου

(ΤΕΚ) καλύτερα την απόκρισή τους σύμφωνα με την ΤΕΚ.

Όσον αφορά τον αθέμιτο ανταγωνισμό (εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων) από τρίτες χώρες, η ΕΕ διαθέτει μέσα εμπορικής άμυνας, βάσει των οποίων οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν καταγγελία εάν υποστούν ζημία από εισαγωγές προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων ή εισάγονται στην ΕΕ σε τιμές χαμηλότερες από την κανονική αξία. Εάν η καταγγελία είναι δεόντως τεκμηριωμένη, η Επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να κινήσει έρευνα και, ως αποτέλεσμα, να επιβάλει, εφόσον δικαιολογείται, μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικά μέτρα για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στους παραγωγούς της ΕΕ. Η Επιτροπή παρέχει ειδική στήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τη χρήση μέτρων εμπορικής άμυνας.

(Visited 80 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *