Ερώτηση Μ.Κεφαλογιάννη για τις κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακών ενισχύσεων.Αναφορά για δίκαιη μετάβαση και στην Δ.Μακεδονία

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προϋποθέσεις χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων στις περιοχές δίκαιης μετάβασης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακών ενισχύσεων
Tο βασικό κριτήριο για την κατάταξη των περιοχών είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Περιφερειών, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Με βάση το κριτήριο αυτό όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας πληρούν τους όρους του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου ότι κατά την ανάλυση των κριτηρίων που αφορούν στο χαρακτηρισμό “μη προκαθορισμένων περιοχών”, η αναφορά για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης υπάρχει στο κείμενο μόνο ως υποσημείωση, Ερωτάται η Επιτροπή: 1. Η εξαίρεση τεκμηρίωσης των διαρθρωτικών αλλαγών λόγω μετάβασης για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης του σημείου 175 ε της πρότασης, εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες περιοχές εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 3; 2. Οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, περιφερειακές ενότητες των οποίων είναι περιοχές Δίκαιης Μετάβασης και οι οποίες, όπως όλες οι Περιφέρειες της χώρας, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α, μπορούν να τύχουν της παραπάνω εξαίρεσης; 3. Σε περίπτωση ανάγκης να διαφοροποιηθεί προς το ευνοϊκότερο η ένταση ενίσχυσης για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης που εμπίπτουν στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α, έχουν προσδιοριστεί τα κριτήρια ή οι δείκτες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση σχετικού αιτήματος;

Απάντηση της κ. Ferreira
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.1.2021)
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-20201 παρατάθηκαν για ένα έτος και παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για την αναθεώρηση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, όπως ανακοινώθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους (βλ. χάρτη πορείας2). Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που δημοσιεύτηκε για την υποβολή παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αναθεώρησης καθορίζει τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης. Η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία επανεξέτασης των παρατηρήσεων των ενδιαφερόμενων μερών και δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα των εν εξελίξει διαβουλεύσεων.
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χαρακτηρίζουν τις ακόλουθες περιοχές ως περιοχές «α»: Ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (περιφέρειες επιπέδου NUTS 2) των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι μικρότερο ή ίσο με το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-27· και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές. Οι περιοχές αυτές απαριθμούνται ήδη στο παράρτημα του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Δεν απαιτείται περαιτέρω αιτιολόγηση από το κράτος μέλος για τον χαρακτηρισμό των εν λόγω περιοχών ως περιοχών «α» στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
2. Οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου περιλαμβάνονται στο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που έχει τεθεί σε διαβούλευση θεωρούμενες ως περιοχές «α».
3. Η πρόταση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης3 επιτρέπει τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις εκτός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε ενισχυόμενες περιοχές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή είχε καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν στις κατευθυντήριες γραμμές πρόσθετα μέτρα, με βάση σαφή και αντικειμενικά κριτήρια που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.
(Visited 15 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *